Regulamin

REGULAMIN SERWISU

www.szczepionka.info

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://szczepionka.info/regulamin
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.

 

2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.szczepionka.info, administrowany przez IBSS Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie,

Administrator – Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków, NIP: 675 00 05 418, REGON: 000 28 80 24, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000080810 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 032 700,00 zł w całości wpłacony (dalej „Administrator”);

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu,

 

3. Zakres Serwisu

 1. Usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników polega na możliwości korzystania z Serwisu. Usługami jest możliwość zapoznania się przez Użytkowników z treściami o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 2. Przeglądanie zasobów Serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
  b) dostęp do Internetu
  c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
 4. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, zgodnie z umową zawartą przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 5. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość korzystania z dostępu do treści (artykuły, informacje) zamieszczanych w Serwisie.
 6. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 7. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 9. Administrator świadczy usługi nieodpłatnie, a jedyny koszt jaki ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od okresu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.

 

4. Zasady dodatkowe

 1. Wszelkie prawa do zamieszczonych w Serwisie treści zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie umowy z Administratorem – są udostępniane w Serwisie. Serwis i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych, ani udzielenia licencji.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów Serwisu. Informacje pochodzące z niniejszego Serwisu powinny być cytowane według wymogów polskiego prawa. Zabronione są jakiekolwiek działania naruszające prawa autorskie.
 4. Nazwy produktów Administratora umieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Podlegają one ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 5. We wszelkich sprawach, które dotyczą korzystania z Serwisu zastosowanie mają obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U.2017.2211 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 6. Administrator w celu zapewnienia wysokiej jakości Serwisu, zastrzega sobie możliwość jego uaktualniania.
 7. Użytkownikowi zabrania się dostarczania wszelkich treści (i innych materiałów) o charakterze bezprawnym a Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia wszelkich takich treści (materiałów), a takim charakterze, w szczególności zawierające:
  • treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne ( w tym publikowanie informacji prywatnych);
  • treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie,;
  • treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo;
  • treści mające postać groźby o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  • treści promujące, zachęcające lub przedstawiające instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu);
  • treści stanowiące przestępstwo lub wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne,
  • oprogramowania, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy.

 

5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty email, na adres emarketing@biomed.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy lub e-mail (na który Administrator ma wysłać odpowiedź), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku braku akceptacji stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie lub właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika, pod warunkiem zgody obu stron na rozstrzygnięcie danego sporu przez ten Sąd.

 

6 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora i mają charakter jedynie informacyjny. Informacji tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji i porad specjalistów. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby, w szczególności w każdym indywidualnym przypadku należy zasięgnąć opinii specjalisty (o specjalizacji w zależności od problemu: lekarza, dietetyka i td). Opinie i informacje zawarte w Serwisie zostały zebrane lub przygotowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
 3. Umieszczone na Serwisie informacje nie stanowią oferty sprzedaży produktów prezentowanych w Serwisie i nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika za pomocą Serwisu.
 4. Z uwagi na okoliczność, iż informacje zawarte w Serwisie mogą dotykać kwestii zdrowotnych i leczniczych, Administrator nie daje pewności, że materiał ten jest właściwy oraz możliwy do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dlatego Użytkownicy z zagranicy korzystający z informacji zawartych w niniejszym Serwisie robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Żadna treść zawarta w Serwisie nie może być traktowana jako porada lub opinia lekarska, ponieważ takiej porady lub opinii może udzielić jedynie odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny po uprzednim zbadaniu pacjenta.
 6. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
  • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego;
  • nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia;
  • nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby lub
  • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu;
  d) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich
  e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa.;
  f) brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami obowiązującego prawa. Wszelkie informacje na temat danych osobowych znajdziesz pod adresem: https://szczepionka.info/polityka-prywatnosci/
 3. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail emarketing@biomed.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie należą do Administratora lub które nie znajdują się pod jego kontrolą, a których hiperłącze zostanie udostępnione na niniejszej stronie. W takim przypadku, należy zapoznać się z regulaminem lub polityką prywatności obowiązującą na danej stronie lub aplikacji mobilnej, z której akurat użytkownik korzysta, aby zrozumieć stosowane przez podmioty trzecie zasady dotyczące prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych lub aplikacji mobilnych.
 6. Informacje o „cookies” są umieszczone w „Polityce prywatności”.
 7. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przydzieloną do urządzenia łączącego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP.
 8. Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Administratora obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz badania poziomu zainteresowania Serwisem. W ten sposób zgromadzone dane nie będą gromadzone w celu weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że wyrazi ona zgodę na zbieranie takich informacji (dobrowolną i wyraźną).

 

7.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: emarketing@biomed.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w “Polityce Prywatności” dostępnej na stronie: https://szczepionka.info/polityka-prywatnosci/
 3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 22.08.2018 roku.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności serwisu.     Akceptuję     Czytaj więcej